Gezamenlijke verantwoordelijkheid en aanpak
Marieke Weerdesteijn, hoofdonderhandelaar namens Solidaridad: ‘Dit is een flinke stap op weg naar een stevige ketenaanpak. Alle heikele onderwerpen zijn besproken en hebben een plek gekregen in het convenant. Het is ook een sterk gezamenlijke aanpak waarbij niet alleen het bedrijfsleven verantwoordelijk wordt gemaakt voor oplossingen, maar juist wordt gestreefd naar een gezamenlijke aanpak waar nodig. Als voldoende Nederlandse bedrijven meedoen, en er worden concrete resultaten zichtbaar, dan kan deze aanpak internationaal de toon zetten.’

Continue verbeteren is het doel
In 2015 en 2016 hebben de betrokken partijen intensief gesproken over de structurele problemen in de kleding en textielsector, de mogelijke oplossingen en een effectieve aanpak. Bedrijven die deelnemen doen allereerst onderzoek in hun toeleveringsketen naar de leef- en arbeidsomstandigheden, milieuvervuiling en verspilling van grondstoffen zoals water, energie en chemicaliën. Daarna wordt een verbeterplan gemaakt met concrete doelstellingen en waar nodig inbreng van diverse partijen. Continue verbeteren is het doel. Daarmee is de vraag of een bedrijf een voorloper is minder relevant. Voor alle bedrijven is de uitgangssituatie immers bepalend voor de vraag of ze vooruitgang boeken.

Effectieve en efficiënte oplossingen
Weerdesteijn: ‘De hele toeleveringsketen is onderwerp van onderzoek en er wordt breed gekeken naar zowel sociale, economische als milieuomstandigheden. Zo kan bij het plannen van maatregelen goed worden ingespeeld op de grootste risico’s en kunnen oplossingen effectief en efficiënt worden ingezet. Dit convenant is voor Solidaridad een uitgelezen kans om de ruime ervaring met duurzame katoen en textielproductie te verzilveren en samen met de ondertekenende bedrijven en partijen nog meer concrete resultaten te boeken in productielanden zoals China, Bangladesh, Ethiopië, Mali en India.’

De brede coalitie bestaat uit de brancheorganisaties VGT, Modint en Inretail, de vakbonden FNV en CNV, de rijksoverheid en de maatschappelijke organisaties Solidaridad, UNICEF Nederland,  Landelijke India Werkgroep, Coalitie Stop Kinderarbeid en Stichting Vier Voeters.

Zij hebben afgesproken om bij de productie van kleding en textiel samen te werken aan:

  • bescherming tegen discriminatie
  • bescherming tegen kinderarbeid
  • bescherming tegen gedwongen arbeid
  • betekenisvolle dialoog met onafhankelijke vertegenwoordigers van werknemers
  • realiseren van een leefbaar loon
  • veilige omstandigheden en gezondere omgeving voor werknemers
  • vermindering van negatieve milieu-impact van grondstoffen en realisatie van circulaire economie
  • minder gebruik van water, energie en chemicaliën; minder chemisch afval en afvalwater
  • voorkomen van dierenleed

De volledige tekst van het Convenant duurzame kleding en textiel kun je vinden op de website van de SER.