Bij Solidaridad hechten we veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij gaan daarom uitermate zorgvuldig met je gegevens om. Uiteraard houden wij ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder staat precies wat je van ons kunt verwachten.

Verantwoordelijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens door de stichtingen Solidaridad Europa en Solidaridad Nederland. Stichting Solidaridad Nederland is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat de stichting de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten. Voor de privacyverklaringen van sociale media die Solidaridad gebruikt, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram, verwijzen we je naar het betreffende medium.

Op welke manier krijgen we jouw gegevens?

Solidaridad verkrijgt op verschillende manieren jouw persoonsgegevens.

Bijvoorbeeld bij het doen van een gift via jouw bank, onze website of via onze social media. Hierbij wordt minimaal je naam en rekeningnummer verwerkt. Aanvullend verwerken we jouw e-mailadres, huisadres, sexe en geboortedatum als je deze aan ons beschikbaar stelt.

Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verwerken van je donatie en om je te informeren over ons werk.

Ook als je contact met ons opneemt, kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat je contact opneemt met onze donateursadministratie per e-mail of telefoon. Hierbij worden ter controle een aantal gegevens gevraagd om jouw identiteit te controleren zodat we wijzigingen kunnen doorvoeren. Een ander voorbeeld is wanneer je je inschrijft voor onze e-mail nieuwsbrief. In dat geval verwerken wij jouw e-mailadres en jouw naam.

Daarnaast kunnen wij gegevens verwerken die jij online met ons deelt. Bijvoorbeeld via social media. Hierdoor kunnen wij je gerichte en relevante informatie aanbieden via bijvoorbeeld advertenties en andere  marketingactiviteiten.

Hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens?

Solidaridad gaat vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Wij zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen, zodat jouw persoonsgegevens worden beschermd.

Waarom verwerken we je persoonsgegevens?

Solidaridad verwerkt jouw persoonsgegevens om haar missie te kunnen realiseren.

De grondslag hiervoor is:

– Toestemming: wanneer je bijvoorbeeld zelf aangeeft onze nieuwsbrief te willen ontvangen

of

– Wettelijke verplichting: als we bijvoorbeeld volgens de wet jouw giftgegevens moeten bewaren

of

– Gerechtvaardigd belang: bijvoorbeeld wanneer we je als relatie informatie sturen over onze bereikte resultaten in dat jaar

Daarom gebruikt Solidaridad jouw persoonsgegevens om:

– Een gift te kunnen verwerken en beheren.

– Onze financiële administratie te kunnen beheren en daarbij te kunnen voldoen aan onze wettelijke financiële en fiscale verplichtingen.

– Je te informeren over onze projecten, campagnes, actualiteiten en onderzoeken via e-mail, sociale media en post (indien je ons via de betreffende media volgt).

– Bij te houden wat je voorkeuren zijn met betrekking tot welke informatie je van ons wil ontvangen.

–  Onderzoek te kunnen uitvoeren, zodat we onze communicatie en ons werk meer kunnen afstemmen op jouw wensen en behoeften.

– Eventuele conflicten of geschillen met je te kunnen behandelen.

– Web-statistieken te kunnen bijhouden en het door jou delen van berichten via social media te kunnen ondersteunen.

– Wanneer je bij ons solliciteert worden je persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de sollicitatieprocedure. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Welke gegevens verzamelt Solidaridad van mij?

Solidaridad verzamelt verschillende persoonsgegevens. Uiteraard worden deze alleen verwerkt als jij ze aan ons verstrekt hebt door bijvoorbeeld een gift te doen of je aan te melden voor de nieuwsbrief.

Dit zijn:

– NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);

– bankrekeningnummer (IBAN);

– telefoonnummer;

– geboortedatum;

– aanhef;

– e-mailadres;

– interactie gegevens (bijvoorbeeld, cookies op onze website die jouw gebruikerservaring verbeteren of informatie die wordt ontvangen wanneer je contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek opgeslagen).

Solidaridad verzamelt (persoons)gegevens direct bij jou, maar in soms voorkomende gevallen ontvangt Solidaridad ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet. In dat geval worden we verantwoordelijk voor jouw gegevens en zorgen we voor adequate bescherming en gebruik van deze gegevens.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Solidaridad bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Wij maken jouw gegevens onbruikbaar door ze te encrypten, te anonimiseren, of door ze te verwijderen. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens maximaal zeven jaar bewaard.

Gegevens delen met derden

Solidaridad verkoopt je persoonsgegevens nooit aan derde partijen. Wel kunnen wij jouw persoonsgegevens tijdelijk delen met een partner die op verzoek van ons diensten verricht, zoals bijvoorbeeld een onderzoeksbureau of een telemarketingbureau. Daarnaast maken we in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop je persoonsgegevens worden verwerkt. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan goede waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging door met hen dataverwerking overeenkomsten af te sluiten. Hierin staat hoe jouw privacy beschermd en geborgd wordt.

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Onder de AVG heb je een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens:

– Je kan de informatie die we van jou hebben opvragen, corrigeren of (laten) verwijderen.

– Je kan aangeven waar we jouw informatie wel en niet voor mogen gebruiken.

– Je mag ons vragen jouw persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie.

Wanneer je van deze mogelijkheden gebruik wilt maken, vragen we je om identificatie aan de hand van de gegevens die wij van je hebben. Dit kan via email of post.

Je kunt voor bovenstaande opties contact opnemen met onze donateursadministratie info@solidaridad.nl, via 030-272 0313 of per post via:

Solidaridad

‘t Goylaan 15

3525 AA Utrecht

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over privacy? 

Neem dan contact op met Maurice Boeschoten via:

Telefoon: 030- 272 0313

Mocht je het niet eens zijn met de manier waarop wij omgaan met jouw vraag, klacht of opmerking dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Solidaridad behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar  privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze pagina voor mogelijke wijzigingen.

Versie: 11 juni 2020