Brede coalitie voor duurzaam regeerakkoord

Al meer dan 400 bedrijven en organisaties ondersteunen de oproep voor een duurzaam regeerakkoord, een initiatief van De Groene Zaak en Partos, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking waar Solidaridad lid van is. Het is een oproep om:

  • de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties een centrale plek te geven in het regeerakkoord,
  • belastingen te verschuiven van arbeid naar grondstoffen en
  • het stimuleringsbeleid voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen voort te zetten.

De wereld voeden kan niet zonder klimaatbeleid

Klimaatverandering heeft niet alleen gevolgen voor het smelten van gletsjers en het poolijs. De impact van klimaatverandering op bijvoorbeeld de landbouw is nu al zeer groot en raakt ons allemaal. De landbouw wordt in veel belangrijke productieregio’s sterk getroffen door onregelmatige regenval, meer plantenziektes en erosie. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de oogst. Ook de boer lijdt eronder. Hij verdient minder en ziet zijn oogst vaker mislukken. Boeren gaan dan minder produceren of stoppen er helemaal mee. Dalende productie gecombineerd met de sterk groeiende vraag naar voedsel, kan leiden tot sterke prijsstijgingen en heeft grote gevolgen voor de kwaliteit en beschikbaarheid van voldoende voedsel voor de arme regio’s op deze wereld.

Een voorbeeld is de sojateelt in Mato Grosso, Brazilië. Die regio produceert 10% van de wereldproductie van soja. Uit nieuw onderzoek blijkt dat door één graad temperatuurstijging de sojaproductie 10% daalt. Terwijl de verwachting is dat de temperatuurstijging in die regio rond 2050 twee graden zal bedragen.

De landbouw levert zelf ook een grote bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen. De sterke groei van de teelt van palmolie en soja in Zuid-Oost Azië en Zuid-Amerika, gaat vaak gepaard met ontginning van natuurgebieden en een grote uitstoot van broeikasgassen. Solidaridad werkt samen met bedrijven en overheden om te zorgen dat de teelt van palmolie en soja klimaatvriendelijk wordt.

Grote rol voor overheden en bedrijfsleven

De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven kunnen een belangrijke rol spelen in het tegengaan van voedselschaarste, klimaatverandering en armoede. Nederland heeft veel ervaring en kennis om de landbouw wereldwijd klimaatvriendelijk te maken en om boeren weerbaar te maken tegen het veranderende klimaat. Door nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kunnen we de groeiende wereldbevolking op een verantwoorde manier blijven voeden. En als we het goed doen, zoals in het Farmer Support Programme, kunnen boeren een beter inkomen verwerven en tegelijk het gebruik van water, energie en grondstoffen verminderen.

Het kabinet en het Nederlandse bedrijfsleven zijn in veel opzichten al goed bezig, maar deze problemen vragen om een voortschrijdende aanpak op lange termijn. Solidaridad wenst de onderhandelaars veel wijsheid om die keuzes nu te maken.