Samen met de overheid, bedrijven en andere belanghebbenden ontwikkelde Solidaridad in 2017 convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, verdiepte de samenwerking met bedrijven zoals Henkel en verwierf steun van nieuwe donoren zoals Achmea Foundation. Ook werd een nieuwe werkwijze doorgevoerd en was er bijzondere aandacht voor de campagne Een wereld zonder koffie. Solidaridad in Europa kreeg een vertegenwoordiging in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en groeide stevig in financieel opzicht.

ONTWIKKELINGEN

De stevige economische groei in Europa en sterke Euro steken schril af tegen het publieke debat over de Europese samenwerking. De Europese Unie ligt onder vuur. Terwijl het vluchtelingenvraagstuk en de spanningen met Turkije, Rusland en de Verenigde Staten eerder meer dan minder Europese samenwerking vergen. Zeker ook voor wat betreft het buitenlandbeleid.

Tegen deze achtergrond is de missie van Solidaridad voor mondiale duurzame economische ontwikkeling belangrijk. In Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk steunen de grote donoren maatschappelijke organisaties die structureel samenwerken met het bedrijfsleven.

Er is inmiddels veel erkenning voor onze visie dat boeren en arbeiders brede steun nodig hebben die veel verder gaat dan training of certificering. Die brede steun omvat bijvoorbeeld ook toegang tot financiële diensten, goed overheidsbeleid en regionale samenwerking met bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties.

RESULTATEN

Solidaridad in Europa heeft in 2017 haar werk gereorganiseerd en bouwt aan een bredere Europese organisatie met collega’s in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De nieuwe werkwijze draait om vijf kernactiviteiten: fondsenwerving, beleidsbeïnvloeding, samenwerking met het bedrijfsleven, kennisontwikkeling en communicatie. Doel van de reorganisatie is om een grotere bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het mondiale Solidaridad netwerk en meer expertise op te bouwen voor de kerntaken van Solidaridad in Europa.

BELEIDSBEÏNVLOEDING

Solidaridad was mede-ondertekenaar van het goudconvenant, dat bedrijven in de goudsector ondersteunt bij onderzoek naar de herkomst van goud en de eventuele risico’s voor mens en milieu. Ook worden door de convenantspartijen verbeterprojecten in goudmijnen gesteund, zoals in Oeganda waar onder andere kinderarbeid in de mijnbouw wordt aangepakt. Solidaridad was ook actief met beleidsbeïnvloeding voor kleinschalige palmolieboeren aan de ronde tafel voor palmolie (RSPO), voor een betere positie van vrouwen in de cacao en chocolade-industrie, voor een leefbaar inkomen voor textielarbeiders en bij het creëren van kansen voor impact investment.

Heske Verburg, directeur Solidaridad Europa, tekent het goud convenant.

SAMENWERKING MET HET BEDRIJFSLEVEN

Solidaridad werkte in Europa in 2017 samen met 20 bedrijven in het verduurzamen van hun toeleveringsketens. Met chemisch bedrijf BASF werd een nieuw project in Indonesië gestart om kredietgroepen op te zetten voor kleinschalige palmolieboeren die duurzamer willen produceren. Met een ander chemisch bedrijf Stahl, werd een project in Ethiopië gestart om betere omstandigheden in leerlooierijen te creëren met het oog op de Europese markt. Met steun van de Keten Duurzaam Varkensvlees produceren 2000 kleinschalige sojaboeren in Mozambique nu efficiënter en duurzamer. Als eerste in Afrika werden ze gecertificeerd volgens de richtlijnen van de ronde tafel voor verantwoorde soja (RTRS).

Met zeven bedrijven werd samengewerkt aan innovatie voor duurzame economische ontwikkeling. De samenwerking met QuizRR draait om digitale trainingen voor textielarbeiders over arbeidsrechten en -voorwaarden. Door deze samenwerking kunnen bijvoorbeeld de bedrijven van het textielconvenant, hun leveranciers ondersteunen bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden.

Twee langdurige strategische samenwerkingen met Henkel en Unilever voor de ontwikkeling van inclusieve duurzame ketens zijn in 2017 voortgezet. In deze samenwerking worden andere ketenpartijen en overheden actief betrokken. Zo werd de samenwerking met Henkel uitgebreid met een palmolieproject in Ghana waar vier agrarische dienstencentra worden ontwikkeld voor de levering van hulpmiddelen en diensten aan kleinschalige palmolieboeren.

De totale bijdrage in 2017 van het Europese bedrijfsleven aan het werk van Solidaridad bedroeg 1,2 miljoen euro. Doelstelling is om dit bedrag te laten stijgen tot 3,5 miljoen euro in 2020. Om die doelstelling te halen zijn de strategie gericht op, de propositie voor en het relatiebeheer met het bedrijfsleven versterkt.

FONDSENWERVING

Het nieuwe team voor fondsenwerving en donorrelaties verbreedde legde contact met nieuwe donoren. De wereldwijde coördinatie van fondsenwerving in het Solidaridad netwerk werd verder verstevigd. Nieuwe donorcontracten werden gesloten met onder andere Achmea Foundation, G-Star Foundation, Wereldbank, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit en de Europese Unie. De samenwerking met de grootste donor van Solidaridad, het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken werd verder versterkt en opnieuw ontvingen we 1,35 miljoen euro van de Nationale PostcodeLoterij. In totaal gaven individuele donateurs 1,1 miljoen euro aan Solidaridad.

KENNISONTWIKKELING

Het team voor kennisontwikkeling gaf in 2017 leiding aan het verzamelen en delen van kennis in het Solidaridad netwerk op het gebied van: Samenwerking met het bedrijfsleven, de landschapsbenadering en gender (de man-vrouw rolverdeling die in veel ontwikkelingsvraagstukken een belangrijke factor is). Het team ontwikkelde diverse trainingen en gaf advies over planning, monitoring en evaluatie voor nieuwe projectvoorstellen of deed daarover verslag in de verantwoording naar donoren.

Het team voor de ontwikkeling van duurzame landschappen kwam bijeen om kennis te verzamelen en delen.

COMMUNICATIE EN CAMPAGNES

Het jaar 2017 werd afgesloten met de campagne ‘Een wereld zonder koffie – dat wil toch niemand?’ De campagne had als doel om de bekendheid van Solidaridad bij een breed Nederlands publiek te vergroten aan de hand van een campagne die de gevolgen van klimaatverandering voor de koffieteelt met humor over het voetlicht bracht. De campagnevideo werd veel bekeken en gewaardeerd. Ook de pop-up ‘Geen Koffiebar’ die een aantal weken in Amsterdam was geopend trok veel aandacht. Grote en kleine Nederlandse koffiebranders toonden hun waardering voor de campagne en gingen in gesprek met Solidaridad over de gevolgen van klimaatverandering voor de koffieteelt en over de oplossing: Klimaatvriendelijke koffieteelt. De campagne krijgt een vervolg in 2018 maar dan meer gericht op het koffiebedrijfsleven.  

Online communicatie is de belangrijkste manier om het werk van Solidaridad onder de aandacht te brengen van de specifieke doelgroepen die Solidaridad wil bereiken. Daarom worden de websites solidaridad.nl (voor Nederlandse consumenten en donateurs) en solidaridadnetwork.org (voor professionals in het Engels) evenals de social media Linkedin, Facebook, Youtube en Twitter veelvuldig voorzien van nieuwe verhalen over de problemen en oplossingen waar Solidaridad aan werkt.

Het tekenen van het goud-convenant en een vergelijkend rapport over het gebruik van katoen door modemerken (Cotton Ranking) kregen veel aandacht in de (internationale) pers. Twee films over de gevolgen van slechte arbeidsomstandigheden voor suikerrietkappers in Midden-Amerika, ‘Jesser en het suikerriet’, een film voor kinderen, en ‘Engel in het suikerriet’ werden afgerond en vertoond op diverse filmfestivals. Beide films zijn mogelijk gemaakt door de Nationale PostcodeLoterij.

Interne communicatie krijgt meer aandacht nu Solidaridad de afgelopen jaren is gegroeid en wereldwijd meer dan 500 medewerkers heeft. Het is niet langer mogelijk om alle collega’s en hun werkzaamheden te kennen. Intranet en andere interne communicatiemiddelen gaan helpen om binnen de organisatie de weg te vinden.

PARTNERSHIPS

Solidaridad in Europa heeft in het bijzonder als taak om de samenwerking met Europese bedrijven, donoren en andere partners te ontwikkelen en onderhouden.

  • Donoren: In de relatie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat steeds vaker dialoog en kennisontwikkeling centraal. Relaties met andere grote particuliere en publieke donoren worden ontwikkeld in onder andere Denemarken, Duitsland en met de Europese Unie. Nieuwe hoogtepunten in 2017 zijn de nieuwe relatie met Achmea Foundation en financiering door EU voor projecten in Sri Lanka en Ethiopië. Sinds 2009 ontvangt Solidaridad een vaste bijdrage van de Nationale PostcodeLoterij. Die vormt een vaste waarde in de begroting en wordt bovendien ondersteund door de communicatiekracht van de PostcodeLoterij in landelijke kranten en op TV, waarin ook het werk van Solidaridad regelmatig wordt belicht.
  • Voor beleidsbeïnvloeding wordt samengewerkt met diverse maatschappelijke organisaties zoals in de convenanten voor textiel en goud, in de ronde tafel voor duurzame palmolie (RSPO) en bij de ontwikkeling van de Cacao Barometer.
  • In totaal werd in 2017 met 29 bedrijven samengewerkt (zie ook de paragraaf over Samenwerking met het bedrijfsleven hierboven).
  • Voor kennisontwikkeling wordt samengewerkt met het PlanBureau voor de Leefomgeving, EcoAgriculture Partners, Koninklijk Instituut voor de Tropen en de Gender Resource Facility van de Copenhagen Business School. Zij doen onderzoek naar de effectiviteit van het werk van Solidaridad.

ORGANISATIE EN PERSONEEL

Eind 2017 waren er 47 medewerkers in dienst bij Solidaridad in Europa. Eind 2016 waren dat er 42 en eind 2015 36. Gemiddeld over het jaar bedroeg de aanstelling van het personeel 40 FTE, in 2016 was dat 33,5 en in 2015 31. Er was veel beweging in de samenstelling van het personeel: Heske Verburg trad eind 2016 aan als de nieuwe directeur, drie nieuwe leden van het managementteam werden verwelkomd en een aantal senior medewerkers verlieten de organisatie.

Een nieuwe manier van werken werd geïntroduceerd met meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit. In 2017 werd een pilot gedaan met werken volgens de SCRUM methode. Een training interculturele communicatie en teambuilding werden georganiseerd en de eerste stappen in de ontwikkeling van een Solidaridad Academy zijn gezet.

FINANCIËN EN TOEZICHT

In 2017 heeft Solidaridad flinke stappen gezet in de ontwikkeling naar een brede Europese organisatie. Management van en toezicht op de activiteiten in Europa is georganiseerd in de nieuwe stichting Solidaridad Europa. Fondsenwerving en beleidsbeïnvloeding zijn verbreed naar de belangrijkste Europese donoren en beleidsorganen. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is Solidaridad nu permanent vertegenwoordigd. De investeringen in Europese groei zijn mogelijk door de goede financiële positie van Solidaridad in Europa.

De totale inkomsten van Solidaridad in Europa in 2017 bedroegen 23 miljoen euro, een stijging van 4,5 miljoen euro in vergelijking met 2016. De subsidie-inkomsten stegen met 2,6 miljoen euro, dat was 2 miljoen euro minder dan begroot door vertraging van inkomsten die in 2018 worden ontvangen. De overige inkomsten stegen met 1,9 miljoen euro, dat is 1,4 miljoen meer dan begroot.

De totale uitgaven in 2017 bedroegen eveneens 23 miljoen euro, waren 5,1 miljoen hoger dan in 2016, maar 0,8 miljoen lager dan begroot. In totaal werd 22,3 miljoen euro direct aan de doelstelling besteed, dat is 96,5% van de totale uitgaven. De fondsenwervende kosten bedroegen 2,7% van het totaal en de administratie en managementkosten 0,8%. In 2017 was het resultaat van de totale inkomsten en uitgaven 223.262 euro; in 2016 was dit 851.684 euro.

Meer informatie staat in de jaarrekening 2017 die onderdeel uitmaakt van het engelstalige financieel jaarverslag van Solidaridad in Europa 2017. De jaarrekening is gemaakt in lijn met de Richtlijn Fondsenwervende instellingen (RJ 650) van de Raad voor de Jaarverslaggeving.