‘We moeten tempo maken en opschalen’, was de hoofdboodschap van een leuke actie van Solidaridad Duitsland bij de start van een congres in Bonn vorig jaar. Beleidsmakers van over de hele wereld werden bij de ingang van het congres aangemoedigd om flink te versnellen richting hun doel. Velen renden de laatste tientallen meters naar hun doel – het congresgebouw. De boodschap werd goed begrepen bemerkten de collega’s tijdens het congres.

Solidaridad voelt de urgentie en heeft daarom stevige haast om duurzame economische ontwikkeling op veel grotere mondiale schaal te realiseren. Dat kan alleen in een internationaal verband. Solidaridad is daarom haar activiteiten in Europa flink aan het uitbreiden. Samen met donoren, bedrijfspartners en beleidsmakers werken we aan een grotere schaal en versnelling van ons werk; niet alleen in Nederland en Duitsland, maar ook in het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië, Zwitserland, Frankrijk en bij de Europese Unie in Brussel.

ONTWIKKELINGEN IN 2018

Veel bedrijven hebben duurzame doelstellingen voor 2020. Mede daarom is er veel belangstelling bij bedrijven om samen met maatschappelijke organisaties te investeren in oplossingen voor duurzame economische ontwikkeling.

Er zijn veel goede financieringsmogelijkheden voor het werk van Solidaridad. Donoren vragen in toenemende mate om samenwerkingsverbanden met andere maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Solidaridad Europa promoot samenwerkingsverbanden in het mondiale Solidaridad Network.

Een algemene trend is dat certificering, convenanten en sectorafspraken ter discussie worden gesteld. Er is steeds meer twijfel over de effectiviteit van die instrumenten omdat in ontwikkelingslanden de impact uitblijft en in sommige gevallen deze instrumenten zelfs slecht uitpakken voor kleinschalige boeren, zoals in de palmolie sector.

Het Nederlandse beleid voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen met de convenanten wordt in 2019 geëvalueerd, waarna het kabinet zal besluiten of meer bindende wetgeving noodzakelijk is. Politieke en publieke steun voor de convenanten is tanende. Omdat de ruimte voor vrijwillige afspraken grotendeels is benut, ligt het voor de hand dat Solidaridad zich meer met wetgeving gaat bezighouden.

In de Europese ontwikkelingssector worden onderwerpen zoals verantwoording en rapportageverplichtingen, goed bestuur en toezicht, integriteit en transparantie steeds belangrijker voor het vertrouwen in organisaties zoals Solidaridad – en niet alleen in de relatie met donoren, ook voor andere partners en de samenleving als geheel. Solidaridad in Europa voldoet of overtreft alle gestelde eisen.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd in 2018 van kracht om persoonlijke gegevens wereldwijd te beschermen. Een speciaal team heeft er binnen Solidaridad voor gezorgd dat aan alle eisen van de verordening wordt voldaan. De organisatie, het beleid, procedures, systemen en beveiliging zijn aangepast aan de nieuwe wettelijke eisen.

RESULTATEN

In 2018 werden veel mooie resultaten geboekt. De meeste doelen voor 2018 zijn gerealiseerd: Solidaridad Europa heeft Solidaridad Duitsland opgericht, het beschikbare budget groeide naar meer dan 30 miljoen euro, er werden nieuwe contracten getekend met de Europese Unie, Achmea, de Noorse organisatie NORAD en diverse andere donoren. Een voorstel voor een nieuw palmolie programma krijgt steun van de Nederlandse overheid en wordt voorgelegd aan andere Europese landen.

Het corporate engagement team heeft in 2018 haar strategie vernieuwd en nieuwe relaties met een aantal bedrijven ontwikkeld. Na een wat trage start van dit team in 2017 is het team nu goed op stoom en onderhoudt 28 partnerships met bedrijven inclusief twee strategische partnerships met Henkel en Syngenta. Afgelopen jaar werd het Joint Business Development Plan met Unilever afgesloten. Solidaridad blijft samenwerken met Unilever in palm olie en mineralen.

Solidaridad vergrootte haar zichtbaarheid in politiek Den Haag, en in Duitsland en andere Europese landen door de inzet voor ronde tafels. In totaal neemt Solidaridad deel aan 37 multi stakeholder initiatieven voor verduurzaming.

De film ‘Engel in het suikerriet’ ging in première in Managua, Nicaragua tijdens een conferentie voor de suikerindustrie en in Nederland tijdens het Movies that Matter festival in Den Haag. Verder was er veel publiciteit voor de publicaties van de cacao en koffie barometer rapporten. De Modebewust campagne bereikte een publiek van 3,5 miljoen mensen inclusief het Hoedjesruil evenement voor kamerleden, een week voor prinsjesdag. In 2018 werden een vernieuwde merkstrategie en fondsenwervingsplan ontwikkeld. Samen met Lendahand en Icco ontwikkelt Solidaridad een crowdfunding platform.

Het Hoedjesruil-evenement in het Mauritshuis in Den Haag in september 2018

KERNACTIVITEITEN

Beleidsbeïnvloeding

Ook de strategie voor het team dat verantwoordelijk is voor beleidsbeïnvloeding werd verder uitgewerkt in 2018. De veranderingsstrategie werd aangescherpt mede op basis van de tussenevaluatie van het Advocacy for Change programma met financiering van de Nederlandse overheid. Nu worden meer belanghebbenden betrokken om beleid van overheden en bedrijven te verduurzamen inclusief partijen uit de financiële wereld en certificeringsorganisaties.

Samenwerking met het bedrijfsleven

Het corporate engagement team deed in 2018 uitgebreid onderzoek naar bedrijven in diverse sectoren om nieuwe partners te vinden die de beschikbaarheid en inkoop van duurzame producten op de Europese markt kunnen vergroten. Extra aandacht was er voor het ontwikkelen van voorstellen voor financiële instellingen en impact investeerders. Het team onderhoudt relaties met 28 samenwerkingspartners, waarvan 20 betrekking hebben op samenwerking in de productieketen en inclusief drie nieuwe partnerships.

Donor relaties

De samenwerking met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is onvermindert sterk. De betrokkenheid van het ministerie bij de tussentijdse programma-evaluatie en de steun voor het nieuwe palmolie-programma, zijn daarvan getuige. De samenwerking onder het Practice for Change programma wordt verder voortgezet. De relatie met het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken is verder ontwikkeld en met steun van het nieuwe team van Solidaridad Duitsland.

Solidaridad heeft drie programma’s met financiering van de Europese Unie en breidt de samenwerking met Brussel verder uit. Meestal zijn het landenprogramma’s, maar de contacten in Brussel zijn verstevigd mede dankzij deelname aan de Europese ontwikkelingsdagen.

Solidaridad verlengde haar tienjarige samenwerking met de Nederlandse Postcodeloterij met nog eens vijf jaar inclusief ongeoormerkte financiële steun van 1,35 miljoen euro per jaar.

Kennisontwikkeling

Het team voor kennisontwikkeling heeft in 2018 de aanpak voor duurzame landschappen en gender mede ontwikkelt en is nieuwe relaties aangegaan met kennisinstellingen. Samen met de Kopenhagen Business School wordt studie gedaan naar het Better Mill Initiative in textielfabrieken in Ethiopië. Met Wageningen wordt gewerkt aan de landschapsmonitoring en met het Planbureau voor de Leefomgeving aan participatieve landgebruik scenario’s in Honduras. 

Karin Jensma (links) en Heske Verburg (rechts) van Solidaridad nemen de cheque van de Postcode Loterij in ontvangst van Caroline Tensen tijdens de Goed Geld Gala 2018. Foto: Roy Beusker

ORGANISATIE EN PERSONEEL

De oprichting van Solidaridad Duitsland werd in 2018 formeel voltooid. Het kleine team werkt vanuit Freiburg en groeit stevig. In Utrecht werd het team uitgebreid met een lobbyist.

Het personeelsbestand van Solidaridad Nederland was in beweging in 2018. Vooral nieuwe banen en tijdelijke banen zorgden voor een personeelsverloop van 19%. Eind 2018 had Solidaridad Nederland 50 mensen in dienst (46 in 2017). Gemiddeld had het personeelsbestand een omvang van 44,5 FTE (40 in 2017). Het personeelsbestand groeide door meer werk en budget voor Solidaridad Europa.  

Voortvloeiend uit de reorganisatie van Solidaridad, met een sterkere focus op de kernactiviteiten, zijn het functiehuis en de arbeidsvoorwaarden aangepast, inclusief nieuwe functiebeschrijvingen en een nieuwe handleiding voor competenties.

COMMUNICATIE EN CAMPAGNES

De productie van de film Engel in het suikerriet werd met de steun van de Nationale Postcodeloterij  afgerond en beleefde haar Nederlandse première op het Movies that Matter festival in maart in Den Haag. De film geeft een schrijnend beeld van de leef- en werkomstandigheden van suikerrietkappers in El Salvador en hoe onze partners daar oplossingen voor zoeken.

In april publiceerde Solidaridad in samenwerking met een internationale coalitie van maatschappelijke organisaties de Cacao Barometer 2018, aan de vooravond van het grootste congres voor de cacao-industrie de World Cocoa Conference (WCC) dat in Berlijn werd gehouden. De internationale pers pakte het nieuws flink op en de aangedragen thema’s waren een belangrijk onderwerp tijdens het congres waar industrie en cacao producerende en consumerende landen goed vertegenwoordigd waren. Solidaridad organiseerde diverse workshops en lezingen tijdens WCC en kon zich goed profileren wat bijdroeg aan het ontwikkelen van de relaties met belangrijke partijen in de sector.

In mei begon de Modebewust consumentencampagne die we samen met kledinginzamelaar Sympany hebben gevoerd. Het doel was om bewustwording te creëren over de herkomst van kleding en consumenten voor te lichten over duurzame keuzes ten aanzien van kleding. De jongere doelgroep van de campagne werd onder andere met behulp van social influencers bereikt. In totaal was het bereik van de campagne via diverse kanalen 3,5 miljoen mensen en een advertentiewaarde van 550.000 euro.

Ter gelegenheid van de publicatie van de koffiebarometer 2018 in juni, en aan de vooravond van de koffiebeurs World of Coffee in de RAI, organiseerde Solidaridad samen met Rainforest Alliance, Rabobank en vakblad ViceVersa een debat op de Amsterdamse Zuid-As met als titel: Who is paying for the coffee of the future? Dit debat vestigde aandacht op de noodzaak om te investeren in de koffieproductie en de rol die de financiële hier in kan spelen.

Een week voor prinsjesdag organiseerde Solidaridad een Hoedjesruil voor parlementariërs en bewindslieden in het Mauritshuis. Tijdens het event ging Solidaridad in debat met vertegenwoordigers uit de textielindustrie, kamerleden en opiniemakers.

Solidaridad Duitsland organiseerde in december in Bonn de ‘speed and scale run’ voor deelnemers aan het World Landscape Forum. Beleidsmakers werden zo gestimuleerd haast te maken met voeden van de wereld in duurzame landschappen.

Het vervolg van de koffie campagne ‘A world without coffee’ uit 2017 werd in december gelanceerd en de campagne had een bereik van 324.000 mensen.

FINANCIËN EN ACCOUNTANTSCONTROLE

De totale inkomsten van Solidaridad Europa in 2018 zijn €30.752.408 en dat is €5.233.408 meer dan was begroot en €7.706.216 meer dan in 2017. Inkomsten van individuele donateurs in 2018 bedragen €1.133.474 waarvan €805.000 uit direct mailings en €328.000 uit nalatenschappen.

Het grootste deel van de totale inkomsten bestaat uit bijdragen van overheden, naast private fondsen, bijdragen uit het bedrijfsleven en van andere organisaties. De hogere inkomsten worden verklaard door uitgestelde subsidie-inkomsten en nieuwe donoren in 2018.

De totale uitgaven van Solidaridad Europa in 2018 zijn €30.361.170 en dat is €4.442.170 meer dan begroot en €7.300.943 meer dan in 2017. Van dit bedrag is €28.762.171 besteed aan structurele hulp, €631.680 aan communicatie en voorlichting, €759.927 aan fondsenwerving en de kosten voor management en administratie bedragen €207.392.

Het financieel resultaat over het jaar 2018 inclusief rente en inkomen uit investeringen is positief en bedraagt €555.306.

Het volledige financiële jaarverslag van Solidaridad Europa bevat een gedetailleerd overzicht van de financiële situatie en is opgesteld volgens de richtlijn voor fondsenwervende instellingen (RJ 650) van de Raad voor de Jaarverslaglegging. De cijfers van Solidaridad Nederland en Duitsland worden in het Europese financiële jaarverslag geconsolideerd. Solidaridad Nederland publiceert ook een zelfstandig financieel jaarverslag 2018. U kunt de financiële verslagen en het jaarverslag van Solidaridad Network hieronder inzien of downloaden: