Innoverende netwerkstructuur

Sinds 2011 ontwikkelt Solidaridad een nieuwe organisatiestructuur. Hierbij is afscheid genomen van het traditionele model van een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie, waarbij vanuit Nederland wordt bepaald hoe duurzame ontwikkeling eruit moet zien.

Meerjarig proces van verandering

In 2011 werden eerdere ervaringen met nieuwe modellen van samenwerking met Zuidelijke partners positief geëvalueerd. Niet onbelangrijk was dat het loslaten van de band met de Nederlandse kerken de stap naar een nieuwe structuur mogelijk maakte. Altijd is duidelijk geweest dat de transformatie een meerjarig proces van veranderingen is. Bovendien zijn er geen gebaande wegen; al doende leren we wat het beste werkt.

Verbonden netwerk met regionale teams

Solidaridad heeft gekozen voor een verbonden netwerk met een accent op een decentrale verantwoordelijkheid en uitvoering door regionale teams. Lokale kennis, ervaring en visie is hierbij leidend. De verbinding in het netwerk wordt gecreëerd door een globale visie, strategie, programmering, communicatie en door interne kwaliteitssystemen. Ieder onderdeel van het netwerk draagt bij aan het geheel.

Uitgangspunt is capaciteitsversterking

Uitgangspunt in de structuur is capaciteitsversterking; het versterken van de Solidaridad-teams in de regio’s om zelf het bestuurlijk toezicht vorm te geven en directie en management te voeren over de programmering. De regionale Solidaridad-teams werken samen met partners aan de planning, uitvoering, communicatie, evaluatie van en rapportage over programma’s.

Hoe solidaridad netwerk is georganiseerd

Solidaridad Network heeft op dit moment acht regiokantoren, met 20 landenkantoren die in totaal in 37 landen programma’s uitvoeren (bekijk hier de volledige landenlijst). De negen regiodirecteuren vormen, onder het voorzitterschap van de algemeen directeur van Solidaridad, de netwerkdirectieraad. De directieraad formuleert en evalueert het beleid. Het Netwerk Secretariaat, gevestigd in Utrecht, ondersteunt de algemeen directeur en de directieraad bij de coördinatie van het netwerk.

Toezicht per continent en wereldwijd

Op vijf continenten – Latijns-Amerika, Afrika, Azië, Europa en Noord-Amerika – zijn continentale Raden van Toezicht (Continental Supervisory Boards) gevormd met als belangrijkste taak het onafhankelijk toezicht houden op het regionale programma. Op mondiaal niveau is er een Internationale Raad van Toezicht (International Supervisory Board) gevormd met gedelegeerde toezichthouders uit de vijf continentale Raden van Toezicht. De ISB is het hoogste toezichthoudende orgaan en verantwoordelijk voor de eenheid en consistentie van beleid.

Functie van de vijf continentale organisaties

De vijf continentale Solidaridad-organisaties zijn elk geregistreerd naar lokaal recht. De keuze van de rechtsvorm is afhankelijk van de lokale mogelijkheden. De vestigingsplaatsen zijn San Francisco, Utrecht, Panama, Nairobi en Hong Kong. Op hun beurt zijn de continentale organisaties verbonden met de stichting Solidaridad Network in Utrecht, waardoor er een wereldwijd netwerk ontstaat.

De continentale organisaties bieden Solidaridad de mogelijkheid vier functies te organiseren, namelijk:

 • het toezicht door een continentale Raad van Toezicht (CSB) op meerdere regiokantoren en landenkantoren
 • de afvaardiging van toezichthouders naar de internationale Raad van Toezicht (ISB)
 • contractpartner voor samenwerkingsovereenkomsten op continentaal niveau
 • financiële en administratieve organisatie, waaronder het interne betalingsverkeer en de consolidatie van jaarrekeningen

Functie van de acht regiokantoren

Het programma van Solidaridad wordt ontwikkeld en uitgevoerd in regiokantoren met een lokale registratie en rechtsvorm die:

 • verbonden zijn met de toezichthoudende organen van Solidaridad Network en de directieraad en daardoor bijdragen aan de netwerkstrategie
 • de verbinding tussen het regionaal centrum en landenkantoren organiseren
 • verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, uitvoering, rapportage en evaluatie van het programma in de regio binnen de kwaliteitsnormen en systemen van het Netwerk
 • verantwoordelijk zijn voor regionale fondsenwerving en daarmee bijdragen aan het Netwerk-budget
 • de functie van werkgever voor de lokale staf kunnen vervullen
 • adequaat financieel management en toezicht organiseren, inclusief de controle van de jaarrekening door een onafhankelijke accountant

Solidaridad Network directieraad 2018

Rij achter, vlnr: Sebastian Teunissen (Noord-Amerika), Heske Verburg (Europa), Gonzalo la Cruz (Zuid-Amerika), Shatadru Chattopadhayay (Azië).
Rij voor, vlnr: Jeroen Douglas (Beleid & Programma's), Nico Roozen (Algemeen Directeur), Isaac Gyamfi (West-Afrika), Michaelyn Baur (Centraal Amerika), Rachel Wanyoike (Oost- en Centraal-Afrika), Mandla Nkomo (Zuidelijk Afrika).

Raad van Toezicht Solidaridad in Europa

Leden van de Raad van Toezicht van Stichting Solidaridad in Europa zijn:

 • Jan Karel Mak, voorzitter en lid van de Continental Supervisory Board
 • Gerrit Meester, lid van de Continental Supervisory Board en lid van de International Supervisory Board van Solidaridad Network 
 • Carlos Alva Nieto, lid Continental Supervisory Board
 • Claire Gentil, lid Continental Supervisory Board
 • Katrien Termeer, lid Continental Supervisory Board
 • Theo Jan Simons , lid Continental Supervisory Board
 • Ton Geurts, lid Continental Supervisory Board

Leden van de raden van toezicht van Solidaridad in Europa ontvangen, in lijn met de statuten, geen enkele vergoeding. 

Directie en personeel Solidaridad in Europa

Heske Verburg is m.i.v. 1 januari 2017 directeur van Solidaridad in Europa. De beloning van de directie wordt gepubliceerd en toegelicht in het financiele jaarverslag.

De arbeidsvoorwaarden voor het personeel van Solidaridad in Europa (gemiddeld 40 FTE in 2017) volgen die van rijksambtenaren. 

Gedragscodes en richtlijnen

Wij zijn ons als goed doel extra bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben om uw geld zorgvuldig uit te geven. Daarom leggen we de lat hoog. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze partners. Hieronder vindt u een lijst van gedragscodes, richtlijnen, wetten en verklaringen die wij onderschrijven:

 • ISO 9001: 2015 certificering
 • PARTOS verklaring
 • CBF keurmerk
 • ANBI status
 • Code Wijffels voor goed bestuur
 • Wet Normering Topinkomens
 • Solidaridad Code of Conduct and Good Practices
 • Solidaridad Whistle Blower Procedure

Meer informatie