Innoverende netwerkstructuur

Sinds 2011 ontwikkelt Solidaridad een nieuwe organisatiestructuur. Hierbij is afscheid genomen van het traditionele model van een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie, waarbij vanuit Nederland wordt bepaald hoe duurzame ontwikkeling eruit moet zien.

Meerjarig proces van verandering

In 2011 werden eerdere ervaringen met nieuwe modellen van samenwerking met Zuidelijke partners positief geëvalueerd. Niet onbelangrijk was dat het loslaten van de band met de Nederlandse kerken de stap naar een nieuwe structuur mogelijk maakte. Altijd is duidelijk geweest dat de transformatie een meerjarig proces van veranderingen is. Bovendien zijn er geen gebaande wegen; al doende leren we wat het beste werkt.

Verbonden netwerk met regionale teams

Solidaridad heeft gekozen voor een verbonden netwerk met een accent op een decentrale verantwoordelijkheid en uitvoering door regionale teams. Lokale kennis, ervaring en visie is hierbij leidend. De verbinding in het netwerk wordt gecreëerd door een globale visie, strategie, programmering, communicatie en door interne kwaliteitssystemen. Ieder onderdeel van het netwerk draagt bij aan het geheel.

Uitgangspunt is capaciteitsversterking

Uitgangspunt in de structuur is capaciteitsversterking; het versterken van de Solidaridad-teams in de regio’s om zelf het bestuurlijk toezicht vorm te geven en directie en management te voeren over de programmering. De regionale Solidaridad-teams werken samen met partners aan de planning, uitvoering, communicatie, evaluatie van en rapportage over programma’s.

Hoe solidaridad netwerk is georganiseerd

Solidaridad Network heeft acht regiokantoren, ruim 20 landenkantoren voor programma's in 50 landen. De acht regiodirecteuren vormen, onder het voorzitterschap van de algemeen directeur van Solidaridad Netwerk, de directieraad. De directieraad formuleert en evalueert het beleid. Het Netwerk Secretariaat, gevestigd in Utrecht, ondersteunt de algemeen directeur en de directieraad bij de coördinatie van het netwerk.

Toezicht per continent en wereldwijd

Op vijf continenten – Latijns-Amerika, Afrika, Azië, Europa en Noord-Amerika – zijn continentale Raden van Toezicht (Continental Supervisory Boards) gevormd met als belangrijkste taak het onafhankelijk toezicht houden op het regionale programma. Op mondiaal niveau is er een Internationale Raad van Toezicht (International Supervisory Board) gevormd met gedelegeerde toezichthouders uit de vijf continentale Raden van Toezicht. De ISB is het hoogste toezichthoudende orgaan en verantwoordelijk voor de eenheid en consistentie van beleid.

Functie van de vijf continentale organisaties

De vijf continentale Solidaridad-organisaties zijn elk geregistreerd naar lokaal recht. De keuze van de rechtsvorm is afhankelijk van de lokale mogelijkheden. De vestigingsplaatsen zijn San Francisco, Utrecht, Panama, Nairobi en Hong Kong. Op hun beurt zijn de continentale organisaties verbonden met de stichting Solidaridad Network in Utrecht, waardoor er een wereldwijd netwerk ontstaat.

De continentale organisaties bieden Solidaridad de mogelijkheid vier functies te organiseren, namelijk:

 • het toezicht door een continentale Raad van Toezicht (CSB) op meerdere regiokantoren en landenkantoren
 • de afvaardiging van toezichthouders naar de internationale Raad van Toezicht (ISB)
 • contractpartner voor samenwerkingsovereenkomsten op continentaal niveau
 • financiële en administratieve organisatie, waaronder het interne betalingsverkeer en de consolidatie van jaarrekeningen

Functie van de acht regiokantoren

Het programma van Solidaridad wordt ontwikkeld en uitgevoerd in regiokantoren met een lokale registratie en rechtsvorm die:

 • verbonden zijn met de toezichthoudende organen van Solidaridad Network en de directieraad en daardoor bijdragen aan de netwerkstrategie
 • de verbinding tussen het regionaal centrum en landenkantoren organiseren
 • verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, uitvoering, rapportage en evaluatie van het programma in de regio binnen de kwaliteitsnormen en systemen van het Netwerk
 • verantwoordelijk zijn voor regionale fondsenwerving en daarmee bijdragen aan het Netwerk-budget
 • de functie van werkgever voor de lokale staf kunnen vervullen
 • adequaat financieel management en toezicht organiseren, inclusief de controle van de jaarrekening door een onafhankelijke accountant

Solidaridad Network directieraad 2018

Rij achter, vlnr: Sebastian Teunissen (Noord-Amerika), Heske Verburg (Europa), Gonzalo la Cruz (Zuid-Amerika), Shatadru Chattopadhayay (Azië).
Rij voor, vlnr: Jeroen Douglas (Beleid & Programma's), Nico Roozen (Algemeen Directeur), Isaac Gyamfi (West-Afrika), Michaelyn Baur (Centraal Amerika), Rachel Wanyoike (Oost- en Centraal-Afrika), Mandla Nkomo (Zuidelijk Afrika).

Raad van Toezicht Solidaridad in Europa

Leden van de Raad van Toezicht van Stichting Solidaridad in Europa zijn:

 • Jan Karel Mak, voorzitter en tevens lid van de International Supervisory Board van Solidaridad Network
 • Carlos Alva Nieto
 • Claire Gentil
 • Katrien Termeer
 • Marion Kappeyne van de Coppello
 • Martin Staehle

Leden van de raden van toezicht van Solidaridad in Europa ontvangen, in lijn met de statuten, geen enkele vergoeding. De Raad van Toezicht doet verslag van haar activiteiten in het financiële jaarverslag

De leden van de Raad van Toezicht, van links naar rechts: Carlos Alva Nieto, Claire Gentil, Jan Karel Mak (voorzitter), Katrien Termeer, Marion Kappeyne van de Coppello, Martin Staehle 

Directie en personeel Solidaridad in Europa

Heske Verburg is m.i.v. 1 januari 2017 directeur van Solidaridad in Europa. De beloning van de directie wordt gepubliceerd en toegelicht in het financiele jaarverslag.

De arbeidsvoorwaarden voor het personeel van Solidaridad in Europa volgen die van rijksambtenaren. 

Gedragscodes en richtlijnen

Wij zijn ons als goed doel extra bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben om uw geld zorgvuldig uit te geven. Daarom leggen we de lat hoog. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze partners. Hieronder vindt u een lijst van gedragscodes, richtlijnen, wetten en verklaringen die wij onderschrijven:

 • ISO 9001: 2015 certificering
 • SBF-code voor Goed Bestuur (vervangt code Wijffels)
 • PARTOS verklaring
 • CBF keurmerk
 • ANBI status
 • Wet Normering Topinkomens
 • Richtlijn 650 en Richtlijn C2 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 'kostentoerekening beheer en administratie'
 • Erkenningsregeling Goede Doelen
 • Regeling beloning directeuren van goede doelen
 • Richtlijn Financieel Beheer goede doelen
 • Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik 
 • Solidaridad Code of Conduct and Good Practices
 • Solidaridad Whistle Blower Procedure

CBF-Erkenningspaspoort 

 

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Meer informatie