Solidaridad – Eerlijkste slogan

Een jaar lang eerlijke koffie of chocolade (hierna: “Prijs”)

Algemene voorwaarden winactie (hierna “Actie“)

De omroeper en organisator van de Winactie

1.           De omroeper en de organisator van de winactie ‘De Eerlijkste Slogan Van Nederland’ is Stichting Solidaridad Nederland, ‘t Goylaan 15, 3525 AA te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41150939, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Heske Verburg, Managing Director, hierna te noemen “Solidaridad”;

2.           Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winacties, algemene voorwaarden voor deelname aan de Winactie, rechten en verplichtingen van de deelnemers en regels voor het bepalen van de winnaars van de winactie. De volledige actievoorwaarden zijn beschikbaar op de website https://www.solidaridad.nl/de-eerlijkste-slogan-van-nederland/ (de website van de winactie van de organisatie).

3.           Het doel van de wedstrijd is het uitdragen van de missie van Solidaridad op een positieve manier en naamsbekendheid van Solidaridad vergroten.

Artikel 1: Voorwaarden voor deelname

1.1. Alleen personen ouder dan 18 jaar met een permanent verblijf in Nederland (hierna de “deelnemers”), die binnen de wedstrijddatum een slogan insturen, mogen deelnemen. Iedereen die aan deze voorwaarden voldoet, komt automatisch in de trekking terecht. Er worden 2 winnaars gekozen nadat de actieperiode is verstreken

1.2. Je kunt deelnemen aan de Actie door akkoord te gaan met de algemene – en wedstrijdvoorwaarden en een slogan in te sturen. 

1.3. Je garandeert dat de door jou opgegeven persoonlijke gegevens tijdens de deelname procedure correct, naar waarheid, up-to-date en volledig zijn ingevuld. Voorgaande is nodig om eventuele Prijswinnaars de Prijs(informatie) te kunnen toesturen en updates te versturen over deze en andere campagnes van Solidaridad. Wij gaan uitermate zorgvuldig met je gegevens om. Uiteraard houden wij ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). onze Privacyverklaring vind je op de website https://www.solidaridad.nl/privacyverklaring/.  

1.4. Je geeft toestemming aan Solidaridad om de ingestuurde slogan te gebruiken in de Solidaridad Eerlijkste Slogan campagne, andere marketingactiviteiten en inzet op bijvoorbeeld social media of posters, voor onbeperkte tijd en zonder financiële compensatie. Dit geldt voor alle deelnemers.

1.5. Uitgesloten van de winactie zijn alle medewerkers van Solidaridad, de organisator, hun naasten en andere samenwerkende natuurlijke of rechtspersonen die aan de wedstrijd deelnemen, met inbegrip van hun medewerkers, hun naasten en de naasten van hun medewerkers. Als een van deze personen een winnaar wordt, kan hij/zij geen Prijs ontvangen die verbeurd wordt verklaard ten gunste van de organisator van de wedstrijd.

1.6. De looptijd van de winactie is vastgesteld voor de periode van 7 juni 2021 09:00 uur tot en met 17 augustus 2021 23.59 uur. De winnaar zal bekend gemaakt worden in week 35.

1.7. Een deelnemer kan tot 5 slogans insturen. Aan winnaars wordt maximaal 1 Prijs toegekend. 

Artikel 2: Bepalen van de winnaar(s)

2.1. Deze winactie heeft de vorm van een wedstrijd. De Prijswinnaars worden geselecteerd vanuit Solidaridad door een onafhankelijke, vierkoppige jury, die de ingezonden slogans beoordeelt.

2.2. De Prijs wordt toegekend aan twee personen die de origineelste slogan hebben ingestuurd.  Jurering van de inzendingen geschiedt aan de hand van de originaliteit c.q. creativiteit, maar de elementen pakkend, authenticiteit, inzetbaarheid, begrijpelijkheid en respectvol zijn ook van groot belang.

2.3. De Prijswinnaars krijgen bericht per email. Prijswinnaars die hun telefoonnummer hebben achtergelaten, worden tevens gebeld om de uitslag te delen. Solidaridad zal dan vragen om een adres om de Prijs naar te verzenden. Deze adresgegevens worden uitsluitend hiervoor gebruikt en na verzending van de Prijs uit systemen van Solidaridad verwijderd. Indien een Prijswinnaar niet reageert op de e-mail en – indien mogelijk – het telefonisch contactverzoek, komt de verzending van de Prijs te vervallen. Deelnemers die niet hebben gewonnen, worden niet individueel op de hoogte gesteld van de uitslag.

2.4. Eventuele bezwaren tegen het verloop van de winactie kunnen binnen 3 werkdagen na afloop van de winactie schriftelijk worden ingediend bij de organisator op het in deze voorwaarden vermelde postadres of per mail naar info@solidaridadnetwork.org. Bezwaren die later worden ingediend, worden niet in aanmerking genomen.

2.5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

2.6. De Prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De Prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten in te ruilen.

2.7. Bij weigering of niet aanvaarding van de Prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden zal de Prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Solidaridad gerechtigd een andere winnaar te selecteren of de Prijs niet uit te keren.

2.8. Indien de Prijs wordt uitgereikt aan iemand die de Prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald.

2.9. De winnaars van de hoofdprijzen geven Solidaridad toestemming om kosteloos geportretteerd te worden in communicatiematerialen over de Prijsuitreiking, zoals een foto of compilatievideo die wordt vertoond op social media kanalen. Ook de naam van de prijswinnaar mag gebruik worden in uitingen. De uitreiking van de Prijs gebeurt door medewerkers van Solidaridad of indien niet aanwezig per post.

2.10. Solidaridad is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Actie of het verloop van de Actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

Artikel 3: De Prijzen

3.1. Definitie van de Prijs: De twee hoofdprijzen zijn een jaar lang eerlijke chocolade en een jaar lang eerlijke koffie. Ze ontvangen maandelijks een pakket producten van De Chocolate Makers of een aanbieder van duurzame koffie-abonnementen. De waarde van een hoofdprijs ligt tussen de 200 en 400 euro.

3.2 De inzenders van slogans die op de shortlist belanden ontvangen eenmalig een pakket met duurzame producten, ter waarde van €13,99. De lengte van de shortlist wordt nader bepaald en is afhankelijk van de kwaliteit van de inzendingen, maar ligt in ieder geval tussen 5 en 25 inzendingen. Solidaridad verzorgt de verzending van deze prijzen via een derde partijen die bekend staan om hun duurzame producten van hoge kwaliteit. Solidaridad is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de Prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de Prijs.

3.2. Solidaridad is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post-of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de Prijs.

3.4. De prijzen zijn niet in te wisselen voor geld en kunnen niet geruild worden in één van de verkoop filialen.

Artikel 4 – Rechten Solidaridad

4.1. In aanvulling op artikel 2.12 behoudt Solidaridad zich het recht voor deelnemers van deelname uit te sluiten indien in strijd wordt gehandeld met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht van Solidaridad.

4.2. Solidaridad heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik, zonder opgaaf van redenen de deelname te blokkeren en de deelname ongeldig te verklaren.

4.3. Solidaridad behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving vroegtijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen die kunnen worden verkregen te wijzigen indien het vasthouden aan de oorspronkelijke voorwaarden en prijzen in alle redelijkheid niet van Solidaridad verlangd kan worden.

Artikel 5: Persoonsgegevens

5.1. De deelnemer aan de winactie geeft toestemming aan Solidaridad voor de verwerking van de ingevulde persoonsgegevens. Door vrijwillige deelname aan de winactie wordt er toestemming gegeven aan Solidaridad om de identificatie- en contactgegevens voor de duur van de winactie,de evaluatie van de winactie en maximaal voor (3) jaar vanaf de datum van de sluiting van de winactie te bewaren. Solidaridad bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Wij maken jouw gegevens onbruikbaar door ze te encrypten, te anonimiseren, of door ze te verwijderen. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. 

5.2. Wij gaan uitermate zorgvuldig met je gegevens om. Uiteraard houden wij ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. 

5.3. Doeleinde: Jouw gegevens worden verzameld met als doel het goede verloop van de Actie te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met je in contact te treden met betrekking tot jouw deelname, om de Prijzen op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen. Rechten: Je beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van jouw gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door Solidaridad te contacteren. Indien je de gehele of gedeeltelijke verwijdering van jouw gegevens vraagt voor het einde van de Wedstrijd, zodat de Organisator je niet meer kan contacteren, kan jouw deelname ongeldig worden verklaard en kun je alle recht op enige Prijs verliezen.

5.4. Solidaridad gaat vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Wij zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen, zodat jouw persoonsgegevens worden beschermd. Door deel te nemen aan de winactie verklaart de deelnemer zich bewust te zijn van zijn rechten op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming.

5.5. De verstrekking van persoonsgegevens is vrijwillig. Er is geen grensoverschrijdende overdracht naar derde landen mogelijk. 

Artikel 6. Klachten

7.1. Klachten over de Actie kunnen kenbaar gemaakt worden aan Solidaridad door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden

Artikel 7. Slotbepalingen

8.1. Door deel te nemen aan de winactie gaat elke deelnemer akkoord met de regels van de winactie zoals vastgelegd in deze voorwaarden. Tegelijkertijd bevestigt elke deelnemer dat hij/zij kennis heeft genomen van deze voorwaarden.

8.2. In het geval van twijfel over de naleving van het reglement van de winactie beslist de organisator over de verdere procedure. Tegelijkertijd behoudt de organisator zich het recht voor om deze voorwaarden en/of het reglement van de winactie na de aankondiging te wijzigen.

8.3. Deze voorwaarden kunnen alleen worden gewijzigd door de schriftelijke wijziging van deze voorwaarden of door de publicatie van nieuwe voorwaarden, die de oude voorwaarden volledig zullen vervangen.

8.4. De winactie wordt georganiseerd als een promotionele winactie en vormt geen gokspel.

8.5. Deze voorwaarden treden in werking op de dag dat de wettelijke vertegenwoordiger van de omroeper van de winactie ze ondertekent.

Artikel 8. Contact

Solidaridad

‘t Goylaan 15,

3525 AA Utrecht, The Netherlands

Telefoon: +31 (0)30 272 0313

E-mail: info@solidaridad.nl