Veelgestelde vragen koffiecampagne

Waarom raakt de koffie op?

Door klimaatverandering, uitbraken van schimmelziektes en gebrek aan kennis over duurzame landbouwmethoden hebben koffieboeren steeds vaker een lage koffieopbrengst van slechte kwaliteit. Voor deze koffie krijgen zij een lage prijs, waardoor zij in armoede leven en geen geld hebben voor investeringen in innovatieve en duurzame landbouwmethodes en -technieken. Het beroep koffieboer is hierdoor niet aantrekkelijk. Dochters en zonen zoeken ander werk en de gemiddelde leeftijd van koffieboeren is in veel landen al 60 jaar. Als we niks doen kan deze neerwaartse spiraal uiteindelijk leiden tot een wereld zonder koffie.

Wat is hiervoor het bewijs?

Er zijn verschillende cijfers en wetenschappelijk onderbouwde artikelen, rapporten en onderzoeken beschikbaar over de problematiek in de koffiesector. We hebben een kleine selectie voor je gemaakt:

Over hoeveel mensen afhankelijk zijn van koffieproductie

Over effecten klimaatverandering op koffie

Over verstoorde balans vraag en aanbod koffie

Over belang van duurzame landbouwtechnieken voor koffieproductie

Wat is volgens Solidaridad de oplossing voor de problemen in de koffiesector?

Solidaridad helpt koffieboeren mens- en milieuvriendelijk, en dus toekomstbestendig, te produceren. We trainen boeren in klimaatvriendelijke koffieteelt, zodat zij hun land vruchtbaar en winstgevend kunnen houden en geen reden meer hebben om bossen te kappen. Dit voorkomt tot 20% CO2-uitstoot en beschermt planten en dieren.

Solidaridad traint niet alleen boeren, maar werkt ook samen met koffie-inkopers, koffiemerken en overheden. Zij spelen een cruciale rol bij het oplossen van de problemen in de koffiesector. Als koffiebedrijven meer duurzame koffie inkopen, hebben boeren een afzetmarkt en dus meer reden deze koffie te blijven verbouwen en hierin te investeren. Bovendien kunnen zij hun steentje bijdragen door te investeren in het verduurzamen van hun eigen productieketen. Daarnaast lobbyen we bij overheden voor gunstig beleid dat meer kansen biedt voor verduurzaming van de koffiesector.

We werken ook aan bewustwording bij consumenten. Uiteindelijk zijn zij degenen die met hun koopgedrag en kritische houding ook invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop koffie geproduceerd wordt.

Is de oplossing voor het probleem niet gewoon minder koffie drinken?

Als we koffieproductie opgeven, worden miljoenen koffieboeren werkloos. Zij vervallen in armoede bij gebrek aan alternatief werk. Bovendien zal de vraag naar echt goede koffie altijd blijven bestaan. Door te investeren in een duurzame keten geven we 25 miljoen boeren wereldwijd een duurzame toekomst en blijft kwalitatief hoogstaande koffie beschikbaar.

Wat moeten koffiebedrijven doen?

Solidaridad vindt dat koffiebedrijven een cruciale rol spelen bij het oplossen van de problemen in de koffiesector. Wij vinden het belangrijk dat zij:

  • zich bewust zijn van de problemen in de koffiesector;
  • weten waar hun koffie vandaan komt;
  • meer duurzame koffie inkopen, zodat boeren een afzetmarkt hebben en dus meer reden hebben deze koffie te blijven verbouwen en hierin te investeren;
  • meer doen dan alleen gecertificeerde koffie inkopen, omdat certificering op zichzelf problemen als klimaatverandering en armoede niet oplost;
  • investeren in het verduurzamen van hun eigen productieketen.

Is certificering van koffie de oplossing?

Niet helemaal. Het is een eerste stap in de goede richting, maar zeker niet genoeg voor duurzame productie, handel en consumptie van koffie. Certificering gaat over zaken die je kunt controleren zoals de boerenorganisatie en de omgang met bestrijdingsmiddelen, arbeidsomstandighedeh en het milieu. Ook draagt certificering bij aan meer kennis, bewustwording en betere landbouwpraktijken. Kleinschalige boeren met weinig inkomen lukt het meestal niet om zonder hulp hun productie te certificeren. Zij hebben niet de kennis, kunde en inkomsten die nodig zijn om van koffieproductie een succesvolle onderneming te maken. Deze boeren blijven in armoede leven en niet-duurzaam produceren.

Solidaridad werkt daarom aan het verbeteren van de productiviteit van deze boeren door training in duurzame en klimaatvriendelijke landbouwpraktijken, te lobbyen voor goed overheidsbeleid en samen met bedrijven te werken aan een goede marktstructuur. Hierdoor bereiken we veel meer boeren, waardoor de verduurzaming versnelt en meer mensen profiteren van deze verduurzaming.

Wat kan ik zelf bijdragen aan de verduurzaming van de koffiesector?

Koop koffie met een duurzaamheidslabel. Je kunt ook een stapje verder gaan door contact op te nemen met de producent van je favoriete koffie en te vragen hoe die zich inzet voor een duurzame productieketen. En je helpt natuurlijk ook door het koffieprogramma van Solidaridad te steunen, zodat wij ons werk voor een duurzame koffieproductieketen nog beter kunnen doen.

Waar gaat mijn donatie naartoe?

Jouw donatie gebruiken wij om ons koffieprogramma wereldwijd uit te breiden.