Veelgestelde vragen koffiecampagne

WAAROM GAAT ONZE KOFFIE ERAAN?
Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de koffieteelt. Koffieplanten zijn erg gevoelig voor stijging van de gemiddelde temperatuur en voor droogte, beiden het gevolg van klimaatverandering. Hogere temperaturen zorgen ook voor de verspreiding van schimmelziektes en schadelijke insecten in de koffieteelt. De berghellingen rond de evenaar waar veel koffie groeit, zijn bovendien erg gevoelig voor erosie door de steeds zwaardere buien die klimaatverandering ook veroorzaakt. Wetenschappers van het Climate Institute in Australië hebben berekend dat in 2050 het areaal dat geschikt is voor koffieteelt zal zijn gehalveerd, als we niets doen tegen klimaatverandering.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN KLIMAATVERANDERING VOOR KOFFIEBOEREN?
Veel koffieboeren hebben door klimaatverandering een kleinere oogst van lagere kwaliteit en dus een lager inkomen. Armoede is wijdverbreid in de koffiesector, zowel onder boeren als landarbeiders en hun gezinnen. Boeren hebben vaak geen financiële ruimte voor investeringen in duurzame landbouwmethodes, die de koffieteelt minder gevoelig maken voor klimaatverandering. De gemiddelde leeftijd van koffieboeren ligt in veel landen boven de 60. De jongere generatie ziet geen toekomst in de koffieteelt en trekt weg naar de stad.

WAT IS KLIMAATSLIMME KOFFIETEELT?
Klimaatslimme koffieteelt is een landbouwmethode die minder gevoelig is voor klimaatverandering dan traditionele koffieteelt. Het zijn vele verschillende maatregelen die een koffieboer kan toepassen op zijn of haar bedrijf.
Een hele zichtbare maatregel is bijvoorbeeld de aanplant van schaduwbomen. Die groeien hoog boven de koffiestruiken, verminderen de directe instraling van het zonlicht en creëren een meer gematigd microklimaat, zoals in een bos. Daardoor hebben koffieplanten minder last van hitte en droogte. Bovendien wortelen de hoge bomen diep en houden bij hevige stortbuien de vruchtbare bodem beter vast. Het afgevallen blad van de bomen is een natuurlijke bemester, vaak kunnen vruchten of noten worden gegeten door mens of dier en na vele jaren kan het hout een mooie prijs opleveren.
Een ander voorbeeld van een maatregel is een verzekering voor extreme weersomstandigheden. Veel koffieboeren hebben geen toegang tot financiële diensten. Als ze dat wel hebben hoeft een misoogst, door bijvoorbeeld een extreme droogte, niet direct te leiden tot een faillissement. De verzekering spreidt het financiële risico van klimaatverandering.
Als koffieteelt rendabel is voor een boer wordt er minder bos gekapt voor nieuwe aanplant. Boskap is een hele belangrijke oorzaak van de uitstoot van broeikasgassen, ook in de koffieteelt. Behoud van de bossen helpt om de vruchtbare aarde vast te houden en waterbronnen te beschermen.

WAT IS VOLGENS SOLIDARIDAD DE OPLOSSING VOOR DE PROBLEMEN IN DE KOFFIESECTOR?
Solidaridad helpt koffieboeren mens- en milieuvriendelijk, en dus toekomstbestendig, te produceren. We trainen boeren in klimaatslimme koffieteelt, zodat zij hun land vruchtbaar en winstgevend kunnen maken. Dit voorkomt tot 20% CO2-uitstoot en beschermt planten en dieren.
Solidaridad traint niet alleen boeren, maar werkt ook samen met koffie-inkopers, koffiemerken en overheden. Zij spelen een cruciale rol bij het oplossen van de problemen in de koffiesector. Koffie-bedrijven die duurzame koffie inkopen, geven boeren een afzetmarkt en reden om te investeren in klimaatslimme teelt. Wij roepen koffiebedrijven ook op om rechtstreeks te investeren in de koffieteelt van hun leveranciers. Daarnaast lobbyen we bij overheden voor gunstig beleid dat meer kansen biedt voor verduurzaming van de koffiesector.
We werken ook aan bewustwording bij consumenten. Zij kunnen door hun koopgedrag en kritische houding, invloed uitoefenen op bedrijven en overheden.

IS DE OPLOSSING VOOR HET PROBLEEM NIET GEWOON MINDER KOFFIE DRINKEN?
Als we koffieproductie opgeven, worden miljoenen koffieboeren en arbeiders werkloos. Zij vervallen in armoede bij gebrek aan alternatief werk. Bovendien zal de vraag naar echt goede koffie altijd blijven bestaan. Door te investeren in een duurzame keten geven we miljoen boeren wereldwijd een duurzame toekomst en blijft kwalitatief goede koffie beschikbaar.

WAT MOETEN KOFFIEBEDRIJVEN DOEN?
Solidaridad vindt dat koffiebedrijven een cruciale rol spelen bij het oplossen van de problemen in de koffiesector. Wij vinden het belangrijk dat zij:
- zich bewust zijn van de problemen in de koffiesector;
- weten waar hun koffie vandaan komt en hoe die wordt geproduceerd;
- meer duurzame koffie inkopen en een goede afzetmarkt creëren;
- rechtstreeks investeren in klimaatslimme koffieteelt van hun leveranciers;
- meer doen dan alleen gecertificeerde koffie inkopen.

IS CERTIFICERING VAN KOFFIE DE OPLOSSING?
Niet helemaal. Het is een stap in de goede richting, maar zeker niet genoeg voor duurzame productie, handel en consumptie van koffie. Certificering gaat over zaken die je kunt controleren zoals de boerenorganisatie en de omgang met bestrijdingsmiddelen en het milieu. Ook draagt certificering indirect bij aan meer kennis, bewustwording en betere landbouwpraktijken. Kleinschalige boeren met een laag inkomen lukt het meestal niet om zonder hulp hun productie te certificeren. Zij hebben niet de kennis, kunde en inkomsten die nodig zijn om van koffieproductie een succesvolle onderneming te maken.

Solidaridad werkt daarom aan het verbeteren van de productiviteit van deze boeren door training in klimaatslimme landbouwmethoden; door te lobbyen voor goed overheidsbeleid en door samen met bedrijven te werken aan een goede marktstructuur. Hierdoor bereiken we veel meer boeren, waardoor de verduurzaming versnelt.

WAT KAN IK ZELF BIJDRAGEN AAN DE VERDUURZAMING VAN DE KOFFIESECTOR?
Koop koffie met een duurzaamheidslabel. Neem contact op met je favoriete koffiemerk en vraag hoe die zich inzet voor duurzame koffieproductie. En je helpt natuurlijk ook door het koffieprogramma van Solidaridad te steunen.

WAAR GAAT MIJN DONATIE NAARTOE?
Jouw donatie gebruiken wij om ons koffieprogramma wereldwijd uit te breiden.

IS ER BEWIJS VOOR JULLIE BEWERINGEN?
Er zijn vele verschillende (wetenschappelijke) artikelen en rapporten beschikbaar over de koffiesector en de gevolgen van klimaatverandering. We hebben een kleine selectie gemaakt voor wie meer wil weten. Het zijn Engelstalige publicaties.

Over hoeveel mensen afhankelijk zijn van koffieproductie

Over effecten klimaatverandering op koffie

Over vraag, aanbod en prijzen van koffie op de wereldmarkt

Over belang van duurzame landbouwtechnieken voor koffieproductie